เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์

เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

python onlinehttps://repl.it/languages/python3

makecode-micro:bit : https://makecode.microbit.org/
whaleySansFont package : https://github.com/microbit-makecode-packages/whaleySansFont

python-micro:bit : http://python.microbit.org/v/1