การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับนักเรียน

ด้วยโรงเรียนเทพลีลากำหนดให้มีการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตามนโยบายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น.

ผังห้องสอบและที่นั่งสอบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/10