ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพเหมาะสม เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตามประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 271 ราย ดังรายชื่อตามท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้

1. รายงานตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทพลีลาในวันจันทร์ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงและเอกสารการมอบตัว ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนเทพลีลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามกำหนด วัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

2. มอบตัวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทพลีลาในวันอังคารที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. พร้อมผู้ปกครอง ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเทพลีลา ผู้ไม่มามอบตัวตามกำหนด วัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(นายรังสรรค์ นกสกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา