การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 **อ่านฉบับนี้**

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ