ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเทพลีลา และเงื่อนไขพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป