รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ให้นักเรียนปฏิบัติตาม เมื่อทำครบเรียบร้อยให้ตอบแบบสอบถามที่ https://sites.google.com/tepleela.ac.th/digital-learning/online

***** Link ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน *****
Google Classroom
iOS (สำหรับ iPhone) : https://apps.apple.com/th/app/google-classroom/id924620788
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=th

Google Meet
iOS (สำหรับ iPhone) : https://apps.apple.com/th/app/google-meet/id1013231476?l=th
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=th