รายชื่อนักเรียน กลุ่มการเรียน A-B และอีเมล์นักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2563

ข่าวสำหรับนักเรียน

***เลขที่ของนักเรียนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดภาคเรียน***

***นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มการเรียนได้ เลขที่คี่ กลุ่ม A เลขที่คู่ กลุ่ม B***

>> รายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่มเรียนในชั้นเรียน (ม.4/6 ม.4/7 ม.5/6 ม.5/7) (คลิก)
>> รายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่มของนักเรียน ม.6/7 (คลิก)