เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ข่าวสำหรับนักเรียน

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เนื่องจากประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 โรงเรียนเทพลีลาจึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากการกำหนดเดิมวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เลื่อนเปิดเป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 #การเรียนการสอนชดเชยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

.
กำหนดการใหม่ 2/2562
เปิดภาคเรียน : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ประชุมผู้ปกครอง : วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562
สำหรับการจัดการเรียนการสอนชดเชยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง