การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับนักเรียน