การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตารางห้องสอบ PISA

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/10

การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (เฉพาะกิจ)