เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวสำหรับนักเรียน

เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 
ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ที่ bit.ly/clubs2562
(เลขประจำตัวนักเรียน / เลขประจำตัวประชาชน)

นักเรียนชั้นม.4-ม.6 (ห้อง 3-6) ติดต่อครูอนรรฆ ห้อง 727 เพื่อขอลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562