รายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 , 60 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://gg.gg/ms161

       ให้นักเรียนที่มีรายชื่อติดต่อครูผู้สอนประจำวิชาเพื่อขอซ่อมเสริมเวลาเรียน หากนักเรียนไม่ดำเนินการจะส่งผลให้นักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค (มส.)หากเวลาเรียนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80) ทั้งนี้ให้รีบดำเนินการติดต่อครูผู้สอนประจำวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน 2561 เท่านั้น