การทดสอบปลายปีโดยข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

ข่าวสำหรับนักเรียน

การทดสอบปลายปีโดยข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2561
สอบวันพุธที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.20 – 14.40 น.