การซ่อมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ข่าวสำหรับนักเรียน

ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ติดต่อครูผู้สอนผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Classroom / Line / Facebook / ทางเบอร์โทรศัพท์)
เพื่อขอรับการแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาของภาคเรียนที่ 2/2563

หมายเหตุ 
สำหรับภาคเรียนที่ผ่านมาให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียนผ่านระบบซ่อมออนไลน์ของกลุ่มบริหารวิชาการ