การซ่อมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (ขยายเวลาถึง 30 เมษายน 2564)

ข่าวสำหรับนักเรียน

ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ติดต่อครูผู้สอนผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Classroom / Line / Facebook / ทางเบอร์โทรศัพท์)
เพื่อขอรับการแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาของภาคเรียนที่ 2/2563

หมายเหตุ 
สำหรับภาคเรียนที่ผ่านมาให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียนผ่านระบบซ่อมออนไลน์ของกลุ่มบริหารวิชาการ


****ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเคลื่อนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2564****

****ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรอเคลื่อนชั้น (ยังมีวิชาไม่ผ่าน)****

รายชื่อนักเรียนรอเคลื่อนชั้น หมายถึง นักเรียนที่ยังไม่สามารถเคลื่อนชั้นได้เนื่องจากยังมีรายวิชาที่ไม่ผ่าน (0,ร,มส,มผ)