ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และผลการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ระบบกรอกข้อมูลการสมัคร (ต้องกรอกทุกคนที่สมัคร)