ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เฉพาะนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเท่านั้น


โรงเรียนเทพลีลา มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกครบตามแผนการรับ จึงไม่มีการรับนักเรียนรอบ 2
ผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ทางเขตจัดสรรที่เรียนในโรงเรียนที่ว่างให้แก่นักเรียน