ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขอให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันพุธที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเทพลีลา  
ผู้ไม่มารายงานตัวตามกำหนด วัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน