ค่ายภาษาอังกฤษ แสนสนุก 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

เชิญชวนนักเรียนสมัคร กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English kids fun 2018) (คนละ 1600 บาท)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English kids fun 2018)

ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2561 จำนวน 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. สถานที่ บ้านฟ้าใส  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 100คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสบการณ์ด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ มีทัศนคติที่ดีและเห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่