ระบบออนไลน์

ที่ระบบออนไลน์
1ระบบลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม
2ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
3ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4ระบบตรวจสอบผลการเรียน
5ระบบพิมพ์เกียรติบัตร
6ระบบงานทะเบียนวัดผล
7NAS-Tepleela
8ระบบงานห้องสมุด
9ระบบงานพัสดุและสินทรัพย์