ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 หลักสูตร MEP

กำหนดการกิจกรรมของโรงเรียนเทพลีลาในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพเหมาะสม เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และผลการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสำหรับนักเรียน

เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ตารางสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12

ผลการสอบธรรมศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครครูชาวต่างชาติ

Urgently Required 1 Foreign Teacher to day – Marc […]

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสมัครเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประเภทอาหารจานเดียว (อาหารญี่ปุ่น)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารประกอบปาคารเรียน หลังอาคารเทพพิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รับสมัครครูชาวต่างชาติ

Follow Us On Social Media