ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทพลีลาเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ […]

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และผลการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ระบบกรอกข้อมูลการสมัคร (ต้องกรอกทุกคนที่สมัคร)

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

รับสมัครนักเรียนหลักสูตร Mini English Program 2563

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การหยุดเรียนภายในเนื่องจากสถานการณ์ การเกิดหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5

รายชื่อนักเรียนรับประกาศนียบัตร พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียน (ปีการศึกษา 2561)

ข่าวสำหรับนักเรียน

ตารางสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12

ผลการสอบธรรมศึกษา ปี พ.ศ. 2562

เปลี่ยนแปลงตารางเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ลำดับรายชื่อนักเรียน และครูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มอบวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓)

4th TEPLEELA e-Sports 2019/2020

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสมัครเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประเภทอาหารจานเดียว (อาหารญี่ปุ่น)

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น การจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม)

พิธีต้อนรับ ดร.รังสรรค์ นกสกุล

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

กิจกรรม ART EXHIBITION

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์

กิจกรรมตลาดนัดการงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

ลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา (ตลาดนัด 0,ร,มส,มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และผลการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

Follow Us On Social Media