ผลงานครูเทพลีลา

ปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มเผยแพร่ : 24 มกราคม 2562
ผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง การสร้างคำ ชุดที่ 5 คำพ้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ผู้จัดทำ : นายทนงศักดิ์ ตั้งประดิษฐานุกิจ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ