ดาวน์โหลด

แบบคำร้องงานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วผ.01 แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
วผ.02 แบบคำร้องขอ รบ1ปพ1ฉบับที่ 2
วผ.03 ใบลาออก
วผ.04 แบบคำร้องขอพักการเรียน
วผ.05 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
วผ.06 คำร้องขอหลักฐานเป็นภาษาอังกฤษ
วผ.07 แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ
วผ.08 แบบคำร้องขอกลับเข้ามาเรียนใหม่
วผ.09 แบบสรุปขออนุมัติเปลี่ยนผลการเรียน
วผ.10 แบบสำรวจเวลาเรียนร้อยละ80
วผ.11 ปะหน้าข้อสอบ
วผ.12 ใบปะหน้าซองข้อสอบ
วผ.13 แบบบันทึกการกำกับการสอบ
วผ.14 แบบบันทึการส่งสมุด ปพ5
วผ.15 แบบแจ้งผลการสอบซ่อม
วผ.16 ใบบันทึกเรียนซ้ำรายวิชา
วผ.17 แบบบันทึกการทำกิจกรรมแก้ มส. เวลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ 60 ไม่ถึงร้อยละ 80
วผ.18 ใบรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านและผลการเปลี่ยนผลการเรียน
วผ.19 แบบรับส่งกระดาษคำตอบ
วผ.20 แบบบันทึกขออนุมัติผลการเรียน “ร”
บันทึกข้อความ ขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้ [Word File]
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) [Word File]
แผนการจัดการเรียนรู้ ฟอร์มเปล่า [Word File]
กวช.6 แบบสำรวจรายวิชาและชั่วโมงเรียนในการจัดครูผู้สอน [PDF]
กวช.6 แบบสำรวจรายวิชาและชั่วโมงเรียนในการจัดครูผู้สอน [Excel File]
กวช.7 (1.1) การจัดชั่วโมงปฏิบัติงานสอนตามตารางสอน (ข้อที่ 1.1) [PDF]
กวช.7 (1.1) การจัดชั่วโมงปฏิบัติงานสอนตามตารางสอน (ข้อที่ 1.1) [Excel File]
กวช.7 (1.2) การจัดชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ข้อที่ 1.2) [PDF]
กวช.7 (1.2) การจัดชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (ข้อที่ 1.2) [Excel File]
กวช.8 แบบสำรวจการกำหนดคะแนนในระบบ SGS และสำรวจการจัดตารางสอบ [PDF]
กวช.8 แบบสำรวจการกำหนดคะแนนในระบบ SGS และสำรวจการจัดตารางสอบ [Excel File]
กวช.9 แบบบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ-PLC [PDF] กวช.9-PLC [Word File]
แบบบันทึกชั่วโมงการทำงาน Logbook [Excel File]
คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher
PowerPoint โปรแกรม LTeacher
ref: https://logbook-teacher.otepc.go.th/

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บัญชีรายวิชา-หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพลีลา-2561
 แบบฟอร์มแผนงานและประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผก.1 , ผก.3 , ผก.6 [Excel File]
ผก.0 แบบสรุปโครงการตามแผนกลยุทธ์
ผก.0 แบบสรุปโครงการตามแผนกลยุทธ์ [Word File]
ผก.1 แบบสรุปงานโครงการของกลุ่มสาระ_งาน
ผก.2 แบบสรุปรายละเอียดของกิจกรรม_โครงการ
ผก.2 แบบสรุปรายละเอียดของกิจกรรม_โครงการ [Word File]
ผก.3 แบบของบประมาณเพื่อดำเนินการ
ผก.4 รายละเอียดของกิจกรรม
ผก.5 ปฏิทินดำเนินการรายเดือน
ผก.6 แบบสรุปร่างปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มสาระฯ_งาน
ผก.7 แบบติดตามการดำเนินการใช้งบประมาณ
ผก.8 แบบขออนุญาตจัดกิจกรรม
ผก.8 แบบขออนุญาตจัดกิจกรรม [Word File]
ผก.9 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม_โครงการ
ผก.9 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม_โครงการ [Word File]
ปฏิทินปฏิบัติราชการประจำปี
ปฏิทินปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
ปฏิทินปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ [Word File]
แบบ วฐ.1-3 (ปรับปรุงใหม่) สพฐ.
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประเมิน ว21 (การประเมิน วฐ.2 3ด้าน 13ตัวชี้วัด)
ตัวอย่าง ID PLAN (จากสถาบันคุรุพัฒนา) [Word File]
ว21/2560  คู่มือการประเมินฯ ว21/2560 สพฐ.
ว22/2560  [PowerPoint] ว22/2560 (ส่วนราชการ)
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป
6006 ใบเบิกค่าเช่าบ้าน [pdf] 6006 ใบเบิกค่าเช่าบ้าน [docx]
7131 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล [pdf] 7131 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล [docx]
7223 ใบเบิกค่าศึกษาบุตร [pdf] 7223 ใบเบิกค่าศึกษาบุตร [docx]
8500 ใบสัญญาการยืมเงิน [pdf] 8500 ใบสัญญาการยืมเงิน [excel]
8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสำหรับครู [pdf] 8708 [excel]
กงป.1 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรเอกสาร(แนบ 1)
กงป.2 ใบสำคัญรับเงินในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน(แนบ2)
กงป.3 แบบฟอร์มใบติดใบเสร็จ
กงป.4 สำเนาใบเสร็จรับเงินเบิกค่าการศึกษาบุตร
กงป.5 สำเนาใบเสร็จรับเงินเบิกค่ารักษาพยาบาล
กงป.7 ใบปะใบเสร็จ
กงป.8 ใบปะใบเสร็จ กรณีทดรองจ่าย
กงป.9 ใบสำคัญรับเงิน
กงป.10 ใบเสนอราคา
กงป.11 ใบสั่งซื้อ
กงป.12 ใบสั่งจ้าง
กงป.13 ใบขออนุญาตนำครุภัณฑ์ออกนอกบริเวณโรงเรียน
กงป.14 ใบบริจาคพัสดุเพื่อการศึกษา