รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 📌📌📌โปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

1. อ่านประกาศโรงเรียนเทพลีลา เพื่อรับทราบรายละเอียด

2. จัดเตรียมเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนดและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างประกาศ)

ดาวน์โหลด เอกสารชุดมอบตัว
ดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนเรียน ม.4
ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำตัวนักเรียน

3. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียน เข้ากลุ่ม Line ห้อง และรายงานตัวกับครูที่ปรึกษา

4. ส่งเอกสารมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ และมารับหนังสือเรียน เงินค่าสนับสนุนเครื่องแต่งกายที่โรงเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

5. ชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ 2 ช่องทาง

• ชำระผ่านระบบจ่ายค่าบำรุงการศึกษา (ได้ทั้ง ม.1 และ ม.4)
• ชำระด้วยเงินสดในวันมอบตัวนักเรียน (เฉพาะ ม.1 เท่านั้น)

กรณีได้ทำการโอนเงินมาก่อนระบบ Pay-in ให้แจ้งการชำระเงินด้วย

6. เข้าสู่ระบบห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียน !!!!! นักเรียนต้องทำทุกคน !!!!

– ตรวจสอบอีเมล์ของตนเอง เพื่อเข้าสู่ระบบห้องเรียนออนไลน์

อีเมล์นักเรียน : เลขประจำตัวนักเรียน ตามด้วย @tepleela.ac.th (เช่น 25641@tepleela.ac.th)
รหัสผ่านเริ่มต้น : tepleela

– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Classroom และ Google Meet ลงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต iPad หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

– เข้าแอปพลิเคชัน Google Classroom ด้วย อีเมล์ของโรงเรียน เลือก ฉันเป็นนักเรียน และกดเข้าร่วมห้องเรียน “นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564” เมื่อเข้าร่วมแล้วให้รายงานตัว

– ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนต้องตอบทุกคน!!)

7. จบขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน

สรุปการดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวโดยภาพรวม
▶️ ให้นักเรียนทุกคนกรอกข้อมูลในเอกสารชุดมอบตัวและเอกสารอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
เพื่อนำมายื่นในวันมอบตัว (29 พฤษภาคม 2564) และชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ทั้ง 2 ช่องทาง
▶️ เข้ากลุ่ม Line ห้อง รายงานตัวกับครูที่ปรึกษา และเข้าสู่ระบบห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียน
Google Classroom (ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
▶️ ตอบแบบสำรวจข้อมูลความพร้อมด้านสื่อ เทคโนโลยี

**หากนักเรียนมีข้อซักถามให้ติดต่อครูที่ปรึกษาประจำชั้น ผ่านทาง Line ห้องหรือเบอร์โทรศัพท์**
(จบขั้นตอน)