หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์  : 02-318-0625 , 02-318-066

โทรสาร : 02-314-1728 , 02-314-1729, 02-718-4671 และหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนมีดังนี้

บุคคล/หน่วยงาน เบอร์ บุคคล/หน่วยงาน เบอร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน 101 ห้องพัสดุ 169
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 103 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 104
สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 130 สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 113
งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 122 ห้องกิจการนักเรียน 105
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 110 ห้องพักครูเวร(กลางคืน) 148
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 109 ป้อมยาม 112
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 127,142 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 168
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 129 ห้องสำนักงานบริหารทั่วไป 126
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 108,143 งานสารบรรณ 114
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 116 งานประชาสัมพันธ์ 0
ห้องปฏิบัติงานช่าง 131 งานอนามัย (ห้องพยาบาล) 128
ห้องพลานามัย 115 ห้องพิพัฒนปริยัติสุนทร (ห้องโสต) 117
ห้องศิลปะ 119 ห้องล้างภาชนะ 121
ห้องนาฏศิลป์ 118 สำนักงาน EP/MEP 0-2319-8002
ห้องดนตรีไทย 120 Fax : สำนักงานหลักสูตร EP/MEP 0-2319-8002
ห้องดนตรีสากล 150 Fax : สำนักงานผู้อำนวยการ 02-314-1729
ห้องแนะแนว 123 Fax : ห้องพัสดุ 0-2718-4671
ห้องเรียนร่วม 135
ห้องสมุด 107
ศูนย์วิทยบริการ (คอมพิวเตอร์) 141
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 125
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 102
ห้องสำนักงานงบประมาณ 166
สำนักงานผู้อำนวยการ 106
ห้องแผนงานและสารสนเทศ 134
ห้องการเงิน 163