ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเทพลีลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามกำหนด วัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน