การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ทุกประเภท ==> ระบบรับนักเรียน ม.1 (สพม.2) | ระบบนักเรียน ม.4 (เทพลีลา)

ประกาศโรงเรียนเทพลีลา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนชั้น ม.1 ต้องเข้าไปแจ้งความจำนงเข้าเรียนที่ https://bangkok2.org ภายใน 25 มี.ค. 63 หรือจนกว่าจะปิด