ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ 27 พฤศจิกายน 2560

27 11 2560

https://drive.google.com/open?id=1cK_9osQG5m3JaeUabcoSHLAhxM2EYpey

ประกาศรายชอผมสทธเขารบการสมภาษณ เจาหนาทธรการ1

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ  โรงเรียนเทพลีลา  เวลา 10.00 น

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

PR รบสมคร25601

ประกาศรับสมัคร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR-2559)

https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soc3Q0ODlCRWI5c00

 

สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
https://drive.google.com/open?id=0BwRuKA4RA7soV2JZcUlQanFmWDA