กลุ่มบริหารทั่วไป

วิสัยทัศน์ “มุ่งบริการ ประสานสัมพันธ์  ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งบริการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนต่อสาธารณชน

เป้าประสงค์

  1. มีระบบบริหารและบริการให้นักเรียน ครู บุคลากร  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการและเกิดความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
  4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง