กลุ่มบริหารงบประมาณ

วิสัยทัศน์ สนับสนุนและบริการ  โปร่งใส  ชัดเจน  เทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ บริหารจัดการ  โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล  มุ่งพัฒนางานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ทุกหน่วยงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ และประกันคุณภาพภายใน

เป้าประสงค์

  1. ระบบงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในทุกหน่วยงานของโรงเรียน
  1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการรับบริการ
  2. การใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคลดลง เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น
  3. บุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณใช้หลักครองตน ครองคน และครองงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1. ระบบงานในกลุ่มบริหารงานมีการพัฒนาด้วยระบบสารสนเทศ
  2. พัฒนางานประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
  3. มีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามให้เป็นไปตามนโยบาย