กลุ่มบริหารวิชาการ

วิสัยทัศน์ พัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ยกระดับผลสัมฤทธิ์ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่ความเป็นไทยก้าวไกลด้วยคุณธรรม

พันธกิจ กลุ่มบริหารวิชาการ มีการบริหารจัดการโดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะตามหลักสูตร ตลอดจนจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความภูมิใจในความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
 1. มุ่งเน้นพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและส่งเสริมให้ครูมีและเลื่อนวิทยฐานะดำรงวิทยฐานะ
 1. ส่งเสริมครูให้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน
 2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีศักยภาพในการศึกษาต่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในสังคมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 5. พัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิใจในความเป็นไทย
 6. พัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 1. พัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพ สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์ อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
 1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 1. นิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ

ระบบการจัดการศึกษา : ในระบบ (รูปแบบสหกิจศึกษา ไป – กลับ)

ระดับที่เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

แผนการจัดการชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 10 ห้อง/ระดับชั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปลาย ประกอบด้วย  7  ห้อง/ระดับชั้น

รวมห้องเรียนทั้งหมด  51 ห้อง

โครงการพิเศษที่โรงเรียนเข้าร่วม  โรงเรียนเรียนร่วม