ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพเหมาะสม เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยม […]

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทพลีลาเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ […]

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และผลการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ระบบกรอกข้อมูลการสมัคร (ต้องกรอกทุกคนที่สมัคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม