การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเทพลีลาเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ […]

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และผลการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ระบบกรอกข้อมูลการสมัคร (ต้องกรอกทุกคนที่สมัคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม