การทดสอบปลายปีโดยข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

การทดสอบปลายปีโดยข้อสอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศ […]

รายละเอียดเพิ่มเติม

การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับการมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2

รายชื่อรับเกียรติบัตร sillapa68-sesao2

รายละเอียดเพิ่มเติม