การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน” (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางห้องสอบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/10 ชั้นมัธย […]

รายละเอียดเพิ่มเติม