นายชาญชัย โรจนะ

นายชาญชัย โรจนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

 

นายสมเดช เหมะธุลิน นางสาวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ
นายสมเดช เหมะธุลิน
รองผู้อำนวยการ
นางสาวพัชรินทร์ ศุภสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางอุมาพร ไชยฤกษ์ นายไพรัช สงวนไพรดอน
นางอุมาพร ไชยฤกษ์
รองผู้อำนวยการ
นายไพรัช สงวนไพรดอน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล